"Making your homes, accessible , safe, warm and secure"
English / Welsh
01352 758700 / Email us

Wythnos Ymwybyddiaeth o Syrthio 2021

July 6th, 2021

Gan adeiladu ar lwyddiannau’r gorffennol ac yn gydnaws gyda dulliau gofal iechyd darbodus, rydym yn rhoi ein ddinasyddion hŷn wrth ganol wythnos #YmwybyddiaethSyrthio2021.

Gelwir yr ymgyrch yn Sadiwch i … Gadw’n SAFF. Mae hyn yn ddull systematig, iechyd cyhoeddus yn seiliedig ar gynlluniau tebyg, llwyddiannus iawn i gyrraedd cynifer o bobl hŷn yn y gymuned ag sy’n bosibl, tebyg i ddatblygiad cymunedol yn Canterbury, Seland Newydd. Mae tystiolaeth o astudiaethau yn Hemisffer y De yn dangos gostyngiad o 25-30% yn nifer yr achosion syrthio sydd angen ymyriad iechyd.

Mae Ymwybyddiaeth o Syrthio yn bwysicach nag erioed

Mae Covid-19 wedi effeithio ar fywyd pob un ohonom mewn cynifer o ffyrdd ond bu’r effeithiau yn drychinebus ar gyfer y bobl fwyaf bregus. Bu negeseuon Aros Gartref ac Aros yn Ddiogel yn hollbwysig i lwyddiant yr ymgyrch iechyd cyhoeddus i ymladd y feirws ond cafodd effaith sylweddol ar lesiant llawer o rannau o gymdeithas ac yn arbennig bobl hŷn. Mae’n bwysig cydnabod y bu cynnydd sylweddol mewn iechyd meddwl ac unigrwydd oherwydd arwahanrwydd cymdeithasol, ac mae lefelau o ddadgyflyru wedi digwydd yn gysylltiedig gyda neges eisteddog Aros Gartref.

Dengys ymchwil a gynhaliwyd gan y Ganolfan Heneiddio Gwell a’r Kings Fund, yn cynnwys profiadau a rannwyd drwy Dasglu Atal Syrthio Gofal Iechyd Darbodus Cenedlaethol:

  • Mae data wedi dangos gostyngiad enfawr mewn mynychu adrannau Damweiniau ac Argyfwng, gyda gostyngiad o 42% ym mis Mai 2020 o gymharu gyda Mai 2019. Bu hefyd ostyngiad yn nifer yr apwyntiadau gyda meddygon teulu.
  • Gwelodd Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru ostyngiadau sylweddol mewn achosion o syrthio cyson dros y cyfnodau clo a hyd yn oed pan y cawsant eu galw allan, bu amharodrwydd i fynd i ysbyty.
  • Mae 67% o bobl dros 65 oed yn byw gydag un neu fwy o gyflyrau iechyd difrifol hirdymor sydd, os na chânt eu trin, yn fwy tebygol o waethygu’n gyflymach.
  • Mae 65% o bobl yn dweud fod pryderon am coronafeirws yn golygu eu bod yn gostwng pob cysylltiad gyda phobl eraill, hyd yn oed lle mae’r rheolau’n caniatáu hynny.
  • Mae 53% o oedolion y Deyrnas Unedig yn cytuno fod gostwng cyswllt cymdeithasol yn ystod cyfnod clo wedi gwneud eu bywydau’n galetach.
  • Dywedodd bron draean yr oedolion ym Mhrydain (31%) fod ganddynt broblemau iechyd corfforol neu feddwl oherwydd cyflwr eu cartrefi yn ystod y cyfnod clo.

Sadiwch i … Gadw’n Saff: Nid yw syrthio yn ganlyniad anochel heneiddio!
Cofiwch: mae codymau yn fater i bawb, peidiwch oedi, holwch heddiw!

Care & Repair Cymru:       www.careandrepair.org.uk
Age Cymru:                         www.agecymru.org.uk
Age Connects:                    www.ageconnectswales.org.uk

Tags: ,
Help others by supporting us