"Making your homes, accessible , safe, warm and secure"
English / Welsh
01352 758700 / Email us

Archive for July, 2021

Job Vacancy – 70+ Cymru Home Energy Officer

July 22nd, 2021

We currently have vacancy for a new job role here at Care & Repair North East Wales for a 70+ Cymru Home Energy Officer.

70+ Cymru is a Wales-wide partnership project funded by the Energy Redress Scheme. 70+ Cymru provides advice and support on home energy housing improvements and energy saving techniques, so that people over 70 years old can heat their homes to over 70°F.

The Home Energy Officer (HEO) role makes a difference to the lives of older people in Wales.  HEOs are part of a Wales wide team (70+ Cymru) that works to: tackle fuel poverty; enable people to keep warm and heat their homes; improve people’s domestic energy options and awareness. Each HEO covers a region of Wales and works with clients, colleagues, Care & Repair specialist teams, partners and local organisations. Within your region you will work one to one with clients, usually in their home.

For more information and for a copy of the application form, please download the document below:

Please send your completed application to Louise Parry marked ‘Confidential – Home Energy Officer’ either by email to: Louise.Parry@careandrepair.org.uk
Or Post: Care & Repair Cymru, 1st Floor, Mariners House, East Moors Road, Cardiff, CF24 5TD

Closing date is Sunday 8th August 2021

Falls Awareness Week 2021

July 6th, 2021

Building on past successes and aligned with prudent healthcare approaches, we are putting our older citizens at the heart of #FallsAwareness2021 week. Our campaign is called Steady on Stay Safe. This is a systematic, public health approach based on similar, very successful, attempts at reaching as many older people in the community as can be reached, comparable to community deployment in Canterbury New Zealand. Evidence from studies in the Southern Hemisphere indicate a 25-30% reduction in the incidence of falls that require health intervention.

Falls Awareness More Important Than Ever

Covid-19 has impacted on all our lives in so many ways but for the most vulnerable the impacts have been devastating. The Stay at Home and Stay Safe messages have been critical to the success of the public health campaign to fight the virus but have had a significant impact on the wellbeing of many sections of society and particularly older people. It’s important to recognise that there has been a significant increase in mental health and loneliness due to social isolation, and levels of deconditioning have occurred associated with a sedentary Stay at Home message.

Research undertaken by the Centre for Ageing Better and the Kings Fund, including experiences shared through the National Prudent Healthcare Falls Prevention Taskforce state:

 • Data have shown a huge decrease in A&E attendances, with a 42% drop in May 2020 compared with May 2019. There have also been decreases in the number of GP appointments.
 • The Welsh Ambulance Trust have seen significant reductions in frequent faller episodes over the most intense ‘lockdown’ periods and even when they have  been called out, there has been a reluctance to go to hospital.
 • 67% of over-65s are living with one or more serious long-term health conditions which, if left untreated, are more likely to get worse more quickly.
 • 65% – over two thirds of people say concerns about the coronavirus are making them minimise all interaction with others, even where the rules allow it.
 • 53% – over half of UK adults agree that a reduction in social contact during lockdown has made their life harder.
 • Nearly a third of adults in Britain (31%) reported having physical or mental health problems because of the condition of their homes during lockdown.

Steady on Stay Safe: Falls are not an inevitable consequence of growing older!
Remember: falls are everyone’s business, don’t delay, ask the question today!

Care & Repair Cymru:       www.careandrepair.org.uk
Age Cymru:                         www.agecymru.org.uk
Age Connects:                    www.ageconnectswales.org.uk

Wythnos Ymwybyddiaeth o Syrthio 2021

July 6th, 2021

Gan adeiladu ar lwyddiannau’r gorffennol ac yn gydnaws gyda dulliau gofal iechyd darbodus, rydym yn rhoi ein ddinasyddion hŷn wrth ganol wythnos #YmwybyddiaethSyrthio2021.

Gelwir yr ymgyrch yn Sadiwch i … Gadw’n SAFF. Mae hyn yn ddull systematig, iechyd cyhoeddus yn seiliedig ar gynlluniau tebyg, llwyddiannus iawn i gyrraedd cynifer o bobl hŷn yn y gymuned ag sy’n bosibl, tebyg i ddatblygiad cymunedol yn Canterbury, Seland Newydd. Mae tystiolaeth o astudiaethau yn Hemisffer y De yn dangos gostyngiad o 25-30% yn nifer yr achosion syrthio sydd angen ymyriad iechyd.

Mae Ymwybyddiaeth o Syrthio yn bwysicach nag erioed

Mae Covid-19 wedi effeithio ar fywyd pob un ohonom mewn cynifer o ffyrdd ond bu’r effeithiau yn drychinebus ar gyfer y bobl fwyaf bregus. Bu negeseuon Aros Gartref ac Aros yn Ddiogel yn hollbwysig i lwyddiant yr ymgyrch iechyd cyhoeddus i ymladd y feirws ond cafodd effaith sylweddol ar lesiant llawer o rannau o gymdeithas ac yn arbennig bobl hŷn. Mae’n bwysig cydnabod y bu cynnydd sylweddol mewn iechyd meddwl ac unigrwydd oherwydd arwahanrwydd cymdeithasol, ac mae lefelau o ddadgyflyru wedi digwydd yn gysylltiedig gyda neges eisteddog Aros Gartref.

Dengys ymchwil a gynhaliwyd gan y Ganolfan Heneiddio Gwell a’r Kings Fund, yn cynnwys profiadau a rannwyd drwy Dasglu Atal Syrthio Gofal Iechyd Darbodus Cenedlaethol:

 • Mae data wedi dangos gostyngiad enfawr mewn mynychu adrannau Damweiniau ac Argyfwng, gyda gostyngiad o 42% ym mis Mai 2020 o gymharu gyda Mai 2019. Bu hefyd ostyngiad yn nifer yr apwyntiadau gyda meddygon teulu.
 • Gwelodd Ymddiriedolaeth Ambiwlans Cymru ostyngiadau sylweddol mewn achosion o syrthio cyson dros y cyfnodau clo a hyd yn oed pan y cawsant eu galw allan, bu amharodrwydd i fynd i ysbyty.
 • Mae 67% o bobl dros 65 oed yn byw gydag un neu fwy o gyflyrau iechyd difrifol hirdymor sydd, os na chânt eu trin, yn fwy tebygol o waethygu’n gyflymach.
 • Mae 65% o bobl yn dweud fod pryderon am coronafeirws yn golygu eu bod yn gostwng pob cysylltiad gyda phobl eraill, hyd yn oed lle mae’r rheolau’n caniatáu hynny.
 • Mae 53% o oedolion y Deyrnas Unedig yn cytuno fod gostwng cyswllt cymdeithasol yn ystod cyfnod clo wedi gwneud eu bywydau’n galetach.
 • Dywedodd bron draean yr oedolion ym Mhrydain (31%) fod ganddynt broblemau iechyd corfforol neu feddwl oherwydd cyflwr eu cartrefi yn ystod y cyfnod clo.

Sadiwch i … Gadw’n Saff: Nid yw syrthio yn ganlyniad anochel heneiddio!
Cofiwch: mae codymau yn fater i bawb, peidiwch oedi, holwch heddiw!

Care & Repair Cymru:       www.careandrepair.org.uk
Age Cymru:                         www.agecymru.org.uk
Age Connects:                    www.ageconnectswales.org.uk

Help others by supporting us